สมาชิก

Login เข้าสู่ระบบ
กรุณากรอกอีเมล์ หรือ เลขใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
กรุณากรอกรหัสผ่าน

สมัครสมาชิกใหม่

เพื่อสิทธิ์ในการเข้าใช้งานที่มากกว่า

ทำเนียบคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ชุดที่ 1 พ.ศ. 2536

ทำเนียบคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ชุดที่ 1 พ.ศ. 2536
ชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง
นายแพทย์สมหมาย ถุงสุวรรณ ประธาน
นายแพทย์มนูญ จันทวิมล รองประธาน
นายแพทย์ประมวล วิรุตมเสน เลขาธิการ
นาวาอากาศเอกแพทย์หญิงสุรีย์พร บุญจง รองเลขาธิการ 1
นายแพทย์สมเกียรติ ศรีสุพรรณดิฐ รองเลขาธิการ 2
แพทย์หญิงกอบจิตต์ ลิมปพยอม เหรัญญิก
นายแพทย์กำจัด สวัสดิโอ กรรมการกลาง
นายแพทย์กิตติพงษ์ วัยโรจนวงศ์ กรรมการกลาง
นายแพทย์กำแหง จาตุรจินดา กรรมการกลาง
นายแพทย์ทวีพงษ์ สุวรรณโคต กรรมการกลาง
พันเอกนายแพทย์ปรีชา ศุภมหิธร กรรมการกลาง
นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง กรรมการกลาง
นายแพทย์สมพร โพธินาม กรรมการกลาง
นายแพทย์สัมฤทธิ์ เสนาแพทย์ กรรมการกลาง
นายแพทย์โอกาส ไทยพิสุทธิกุล กรรมการกลาง