สมาชิก

Login เข้าสู่ระบบ
กรุณากรอกอีเมล์ หรือ เลขใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
กรุณากรอกรหัสผ่าน

สมัครสมาชิกใหม่

เพื่อสิทธิ์ในการเข้าใช้งานที่มากกว่า

ทำเนียบคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ชุดที่ 5 พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2544

ทำเนียบคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ชุดที่ 5 พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2544
ชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง
แพทย์หญิงคุณหญิงกอบจิตต์ ลิมปพยอม ประธาน
นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย รองประธาน
แพทย์หญิงอรวรรณ คีรีวัฒน์ เลขาธิการ
แพทย์หญิงพรสม หุตะเจริญ รองเลขาธิการ คนที่ 1
นายแพทย์มานิต ศรีประโมทย์ รองเลขาธิการ คนที่ 2
พันเอกแพทย์หญิงทิพย์สุรีย์ นาคประสิทธิ์ เหรัญญิก
นายแพทย์ไพโรจน์ วิทูรพณิชย์ กรรมการกลาง
นายแพทย์ภิเศก ลุมพิกานนท์ กรรมการกลาง
แพทย์หญิงวิบูลพรรณ ฐิตะดิลก กรรมการกลาง
นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง กรรมการกลาง
นายแพทย์สมเกียรติ ศรีสุพรรณดิฐ กรรมการกลาง
นายแพทย์สมบูรณ์ คุณาธิคม กรรมการกลาง
นาวาอากาศเอกแพทย์หญิงสุรีย์พร บุญจง กรรมการกลาง
นายแพทย์สุวชัย อินทรประเสริฐ กรรมการกลาง
นายแพทย์เอนก อารีพรรค กรรมการกลาง