สมาชิก

Login เข้าสู่ระบบ
กรุณากรอกอีเมล์ หรือ เลขใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
กรุณากรอกรหัสผ่าน

สมัครสมาชิกใหม่

เพื่อสิทธิ์ในการเข้าใช้งานที่มากกว่า

แนวทางเวชปฏิบัติของราชวิทยาลัยสููตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย (RTCOG Clinical Practice Guideline)

Clinical Practice Guidelines Issue Vol. 4

1. การชักนำการคลอด (Induction of Labor)

2. การดูแลสตรีตั้งครรภ์ (Prenatal Care)

  3. การตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติกรรมแบบมาตรฐาน (Standard Obstetric Ultrasound Examination)

  4. การทำแท้ง (Induced Abortion)

  5. การดูแลรักษาภาวะเจ็บครรภ์คลอดและถุงน้ำคร่ำรั่วก่อนกำหนดก่อนกำหนด (Management of Preterm Labour and Preterm Prelabor Rupture of Membranes)

  6. การดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก (Infertility Management)

  7. การรักษาภาวะระดูขาวผิดปกติในสตรีวัยเจริญพันธ์ุ (Management of Abnormal Vaginal Discharge in Reproductive Woman)
  8. การสืบค้นหาสาเหตุของภาวะเลือดออกผิดปกติจากมดลูก (The Approach to Abnormal Uterine Bleeding)

  9. การให้บริการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 (Assisted Reproductive Technology Practice in Protection of a Child Born by Medically Assisted Reproductive Technology Act, B.E. 2558)

  10. การทำแท้ง (Induced Abortion)