ภาษาไทย  |  English  

คณะผู้บริหารวิทยาลัย

คณะผู้บริหารวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

วาระปี พ.ศ. 2565-2567

คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย  ชุดปัจจุบันคือ ชุดที่ 15
อยู่ภายใต้การนำของประธานราชวิทยาลัยฯ

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วิทยา ถิฐาพันธ์
โดยประกอบด้วยคณะผู้บริหารฯ อีก 17 คน​

ประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วิทยา ถิฐาพันธ์
ผู้รั้งตำแหน่งประธาน
ศาสตราจารย์แพทย์หญิงสฤกพรรณ วิไลลักษณ์
รองประธาน ๑ และประธานคณะอนุกรรมการจริยธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ณัฐพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
รองประธาน ๒
นายแพทย์สุธิต คุณประดิษฐ์
เลขาธิการ
รองศาสตราจารย์นายแพทย์มงคล เบญจาภิบาล
เหรัญญิก
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงพรพิมล เรืองวุฒิเลิศ
ประธานคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ
รองศาสตราจารย์นายแพทย์อรรถพล ใจชื่น
ประธานคณะอนุกรรมการมะเร็งวิทยานรีเวช
รองศาสตราจารย์นายแพทย์วิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศ
ประธานคณะอนุกรรมการเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
รองศาสตราจารย์นายแพทย์กระเษียร ปัญญาคำเลิศ
ประธานคณะอนุกรรมการอนามัยแม่และเด็ก
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ชเนนทร์ วนาภิรักษ์
ประธานคณะอนุกรรมการนรีเวชระบบทางเดินปัสสาวะและเวชศาสตร์ซ่อมเสริม
รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุวิทย์ บุณยะเวชชีวิน

ประธานคณะอนุกรรมการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) แพทย์หญิงอรัญญา ยันตพันธ์

ประธานคณะอนุกรรมการเวชศาสตร์ทางเพศและโรคติดเชื้อระบบสืบพันธุ์สตรีรองศาสตราจารย์นายแพทย์อติวุทธ กมุทมาศ
ประธานคณะอนุกรรมการจัดการประชุมวิชาการ
รองศาสตราจารย์ เรือเอก นายแพทย์มานพชัย ธรรมคันโธ
ประธานคณะอนุกรรมการวิจัย
นายแพทย์บัณฑิต ชุมวรฐายี
ประธานคณะอนุกรรมการการศึกษา
นายแพทย์โอฬาริก มุสิกวงศ์
ประธานคณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงฐิติมา สุนทรสัจ
Editor in Chief
ศาสตราจารย์นายแพทย์วรพงศ์ ภู่พงศ์