ภาษาไทย  |  English  

คณะผู้บริหารวิทยาลัย

คณะผู้บริหารวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

วาระปี พ.ศ. 2562-2564

คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ชุดปัจจุบันคือ ชุดที่ 14
อยู่ภายใต้การนำของประธานราชวิทยาลัยฯ พลอากาศโทนายแพทย์การุณ เก่งสกุล
โดยประกอบด้วยคณะผู้บริหารฯ อีก 17 คน​

ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์นายแพทย์ภิเศก ลุมพิกานนท์
ประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
พลอากาศโทนายแพทย์การุณ เก่งสกุล
ผู้รั้งตำแหน่งประธาน
ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์วิทยา ถิฐาพันธ์
รองประธาน ๑
นายแพทย์พิษณุ ขันติพงษ์
  รองประธาน ๒ และประธานคณะอนุกรรมการจริยธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ณัฐพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
เลขาธิการ และประธานคณะอนุกรรมการวิเทศสัมพันธ์
ศาสตราจารย์นายแพทย์อรรณพ ใจสำราญ
เหรัญญิก
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงพรพิมล เรืองวุฒิเลิศ
  ประธานคณะอนุกรรมการเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
ศาสตราจารย์นายแพทย์กำธร พฤกษานานนท์
  ประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ศาสตราจารย์นายแพทย์โกวิท คำพิทักษ์
ประธานคณะอนุกรรมการมะเร็งวิทยานรีเวช
นายแพทย์วิสิทธิ์ สุภัครพงษ์กุล
  ประธานคณะอนุกรรมการอนามัยแม่และเด็ก
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ชเนนทร์ วนาภิรักษ์
ประธานคณะอนุกรรมการกิจการเฉพาะกิจ
รองศาสตราจารย์นายแพทย์พัญญู พันธ์บูรณะ
  ประธานคณะอนุกรรมการเวชศาสตร์เชิงกรานสตรี และศัลยกรรมซ่อมเสริม
รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุวิทย์ บุณยะเวชชีวิน
  ประธานคณะอนุกรรมการจัดการประชุมวิชาการ
ศาสตราจารย์แพทย์หญิงศิริวรรณ ตั้งจิตกมล
  ประธานคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักนัน มะโนทัย
ประธานคณะอนุกรรมการวิจัย
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ดิฐกานต์ บริบูรณ์หิรัญสาร
ประธานคณะอนุกรรมการจัดทำวารสาร
ศาสตราจารย์นายแพทย์วรพงศ์ ภู่พงศ์
ประธานคณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงฐิติมา สุนทรสัจ
  ประธานคณะอนุกรรมการการศึกษา
นายแพทย์โอฬาริก มุสิกวงศ์