ภาษาไทย  |  English  

นโยบายจัดทำวารสาร Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology

เรียน     ท่านสมาชิกราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ที่เคารพทุกท่าน

ตามที่ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ได้มีนโยบายจัดทำวารสาร Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology เพื่อให้เป็นที่ตีพิมพ์ผลงานของสมาชิก เนื่องจากในนโยบายของคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยฯ ชุดปัจจุบัน มีนโยบายเปิดกว้างให้สมาชิกราชวิทยาลัยฯ สามารถสมัครเป็นกรรมการตรวจนิพนธ์ต้นฉบับของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology (reviewer) โดยผู้ที่สมัครต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. เป็นสูติแพทย์ผู้เชียวชาญ โดย

1.1 ได้รับวุฒิบัตร หรือ หนังสืออนุมัติของอนุสาขาใดอนุสาขาหนึ่ง หรือ

1.2 ได้รับวุฒิบัตรผู้เชียวชาญทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา และมีประสบการณ์ในการทำงานด้านอนุสาขาหนึ่งไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ

1.3 ได้รับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติผู้เชียวชาญสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา และมีประสบการณ์ในการทำงานทางสูตินรีเวชกรรมทั่วไป ไม่น้อยกว่า 15 ปี

2. มีประสบการณ์ในการเขียนบทความวิจัยทางการแพทย์ที่ตีพิมพ์แล้ว อย่างน้อย 10 เรื่อง (โดยนับรวมทั้งที่เป็นชื่อแรกและชื่อหลัง)

3. มีความต้องการสมัครเป็นกรรมการตรวจนิพนธ์ต้นฉบับ

สมาชิกผู้สนใจติดต่อสอบถามไดที่ คุณ อริสรา พวงมาลี ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2716-5722 โทรสาร 0-2716-5720

ศ.นพ.วรพงศ์ ภู่พงศ์

ประธานคณะอนุกรรมการจัดทำวารสาร ราชวิทยาลัยฯ

และ บรรณาธิการวารสาร Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology

จดหมายเชิญชวนสมาชิก (reviewer)