ภาษาไทย  |  English  

ประชาสัมพันธ์การให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในหญิงตั้งครรภ์ตลอดทั้งปี

          ด้วยกรมควบคุมโรค โดยกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน ได้พัฒนารูปแบบการให้บริการไข้หวัดใหญ่ในหญิงตั้งครรภ์คตลอดทั้งปี ภายใต้การดำเนินงานคลินิกวัคซีนในผู้ใหญ่ ในพื้นที่นำร่อง 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ อุตรดิตถ์ ชัยนาท สระบุรี เพชรบุรี สระแก้ว ขอนแก่น เลย ชัยภูมิ ศรีสะเกษ นครศรีธรรมราช และสงขลา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559-2561 พบว่า หน่วยบริการสามารถบูรณาการให้วัคซีนในหญิงตั้งครรภ์เพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 0 เป็นร้อยละ 58 ในปี พ.ศ.2562 จึงได้มีการขยายการดำเนินงานให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไปตลอดทั้งปี ในหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562 เป็นต้นไป ซึ่งได้รับการสนับสนุนวัคซีนไข้หวัดใหญ่จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

          กรมควบคุมโรค ขอเรียนว่า เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์สามารถเข้าถึงวัคซีนตามสิทธิประโยชน์และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีทิศทางเดียวกันทั่วประเทศ จึงขอประชาสัมพันธ์ ในการให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ในหญิงตั้งครรภ์ตลอดทั้งปี ในหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562 เป็นต้นไป

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ในหญิงตั้งครรภ์ตลอดทั้งปี