ภาษาไทย  |  English  

หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

มาตรฐานคุณวุฒิ ความรู้ความชำนาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.1)
สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
ฉบับ พ.ศ. 2561

 

มาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว. 1)

คู่มือกรรมการเกณฑ์มาตรฐานองค์ประกอบฉบับที่ 1-9

แบบฟอร์ม EPAs และ DOPS

Program evaluation