ภาษาไทย  |  English  

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2565 (หลักสูตรนานาชาติ)

ด้วยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Master of Science in Health Science Education (International Program)