สมาชิก

Login เข้าสู่ระบบ
กรุณากรอกอีเมล์ หรือ เลขใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
กรุณากรอกรหัสผ่าน

สมัครสมาชิกใหม่

เพื่อสิทธิ์ในการเข้าใช้งานที่มากกว่า

คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัย

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์
วิทยา ถิฐาพันธ์

ประธานบริหารราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

ทำเนียบคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
ชุดที่ 13 วาระปี พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2567
ชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วิทยา ถิฐาพันธ์ประธาน
ศาสตราจารย์แพทย์หญิงสฤกพรรณ วิไลลักษณ์ผู้รั้งตำแหน่งประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ณัฐพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยารองประธาน คนที่ 1
นายแพทย์สุธิต คุณประดิษฐ์รองประธาน คนที่ 2
รองศาสตราจารย์นายแพทย์มงคล เบญจาภิบาลเลขาธิการ
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงพรพิมล เรืองวุฒิเลิศเหรัญญิก
รองศาสตราจารย์นายแพทย์อรรถพล ใจชื่นกรรมการกลาง
รองศาสตราจารย์นายแพทย์วิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศกรรมการกลาง
รองศาสตราจารย์นายแพทย์กระเษียร ปัญญาคำเลิศกรรมการกลาง
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ชเนนทร์ วนาภิรักษ์กรรมการกลาง
รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุวิทย์ บุณยเวชชีวินกรรมการกลาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) แพทย์หญิงอรัญญา ยันตพันธ์กรรมการกลาง
รองศาสตราจารย์นายแพทย์อติวุทธ กมุทมาศกรรมการกลาง
รองศาสตราจารย์ เรือเอก นายแพทย์มานพชัย ธรรมคันโธกรรมการกลาง
รองศาสตราจารย์นายแพทย์บัณฑิต ชุมวรฐายีกรรมการกลาง
นายแพทย์โอฬาริก มุสิกวงศ์กรรมการกลาง
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงฐิติมา สุนทรสัจกรรมการกลาง
นายแพทย์ชาตรี เมธาธราธิปกรรมการกลาง