สมาชิก

Login เข้าสู่ระบบ
กรุณากรอกอีเมล์ หรือ เลขใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
กรุณากรอกรหัสผ่าน

สมัครสมาชิกใหม่

เพื่อสิทธิ์ในการเข้าใช้งานที่มากกว่า

คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัย

คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ชุดที่ 13 วาระปี พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2567
ชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วิทยา ถิฐาพันธ์ ประธาน
ศาสตราจารย์แพทย์หญิงสฤกพรรณ วิไลลักษณ์ ผู้รั้งประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ณัฐพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา รองประธาน 1
นายแพทย์สุธิต คุณประดิษฐ์ รองประธาน 2
รองศาสตราจารย์นายแพทย์มงคล เบญจาภิบาล เลขาธิการ
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงพรพิมล เรืองวุฒิเลิศ เหรัญญิก
รองศาสตราจารย์นายแพทย์อรรถพล ใจชื่น กรรมการกลาง
รองศาสตราจารย์นายแพทย์วิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศ กรรมการกลาง
รองศาสตราจารย์นายแพทย์กระเษียร ปัญญาคำเลิศ กรรมการกลาง
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ กรรมการกลาง
รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุวิทย์ บุณยเวชชีวิน กรรมการกลาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) แพทย์หญิงอรัญญา ยันตพันธ์ กรรมการกลาง
รองศาสตราจารย์นายแพทย์อติวุทธ กมุทมาศ กรรมการกลาง
รองศาสตราจารย์ เรือเอก นายแพทย์มานพชัย ธรรมคันโธ กรรมการกลาง
รองศาสตราจารย์นายแพทย์บัณฑิต ชุมวรฐายี กรรมการกลาง
นายแพทย์โอฬาริก มุสิกวงศ์ กรรมการกลาง
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงฐิติมา สุนทรสัจ กรรมการกลาง
พันตำรวจโทแพทย์หญิงลักขณา จักกะพาก กรรมการกลาง