สมาชิก

Login เข้าสู่ระบบ
กรุณากรอกอีเมล์ หรือ เลขใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
กรุณากรอกรหัสผ่าน

สมัครสมาชิกใหม่

เพื่อสิทธิ์ในการเข้าใช้งานที่มากกว่า

คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัย

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์
วิทยา ถิฐาพันธ์

ประธานบริหารราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

ทำเนียบคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
ชุดที่ 13 วาระปี พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2567
ชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วิทยา ถิฐาพันธ์ประธาน
ศาสตราจารย์แพทย์หญิงสฤกพรรณ วิไลลักษณ์ผู้รั้งตำแหน่งประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ณัฐพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยารองประธาน คนที่ 1
นายแพทย์สุธิต คุณประดิษฐ์รองประธาน คนที่ 2
รองศาสตราจารย์นายแพทย์มงคล เบญจาภิบาลเลขาธิการ
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงพรพิมล เรืองวุฒิเลิศเหรัญญิก
รองศาสตราจารย์นายแพทย์อรรถพล ใจชื่นกรรมการกลาง
รองศาสตราจารย์นายแพทย์วิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศกรรมการกลาง
รองศาสตราจารย์นายแพทย์กระเษียร ปัญญาคำเลิศกรรมการกลาง
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ชเนนทร์ วนาภิรักษ์กรรมการกลาง
รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุวิทย์ บุณยเวชชีวินกรรมการกลาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) แพทย์หญิงอรัญญา ยันตพันธ์กรรมการกลาง
รองศาสตราจารย์นายแพทย์อติวุทธ กมุทมาศกรรมการกลาง
รองศาสตราจารย์ เรือเอก นายแพทย์มานพชัย ธรรมคันโธกรรมการกลาง
รองศาสตราจารย์นายแพทย์บัณฑิต ชุมวรฐายีกรรมการกลาง
นายแพทย์โอฬาริก มุสิกวงศ์กรรมการกลาง
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงฐิติมา สุนทรสัจกรรมการกลาง