ภาษาไทย  |  English  

ประกาศราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ที่ 10/2564 เรื่อง การปรับเปลี่ยนวิธีการสอบภาคทฤษฎีเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ใน 4 อนุสาขา และเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ประจำปีการสอบ พ.ศ. 2564

ประกาศราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ที่ 10/2564 เรื่อง การปรับเปลี่ยนวิธีการสอบภาคทฤษฎีเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ใน 4 อนุสาขา และเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ประจำปีการสอบ พ.ศ. 2564