ภาษาไทย  |  English  

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ CCOG 2020 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 6

ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดการประชุมวิชาการประจำปี 2563 ครั้งที่ 6
6th Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG 2020) Advanced Practic : OBG in the Mist)

ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2563

ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ประสานงาน : น.ส.นัยน์ภัย หงษ์รัตน์
เลขานุการภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทร. 053-935552 แฟกซ์. 053-936112
มือถือ 081-167-8291
E-mail: nairapak_nim@hotmail.com