ภาษาไทย  |  English  

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาจารย์ ประจำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยพะเยา
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งอาจารย์ ประจำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในสังกัด คณะแพทยศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา ดังนี้
๑. ตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาวิชาศัลยศาสตร์ทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา
๒. ตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา จำนวน ๑ อัตรา

อ่านเพิ่มเติมด้านคุณสมบัติ และรายละเอียดต่าง ๆ
ผ่านเวปไซต์มหาวิทยาลัยพะเยา หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐๕๔-๔๖๖-๖๖๖ ต่อ ๗๐๑๑ (คณะแพทยศาสตร์) หรือ ๑๐๔๑ (กองการเจ้าหน้าที่)
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔
– เปิดหน้าเว็ปไซต์ www.personnel.up.ac.th
– ไปที่เมนู > สมัครงาน > บันทึกข้อมูลในระบบสมัครงานให้ถูกต้องและครบถ้วน
– พิมพ์ใบสมัครงานจากระบบสมัครงาน
– ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครงาน จำนวน ๕๐๐ บาท โดยการ Download แบบฟอร์มการชำระเงิน และทำการชำระผ่าน Application ทุกธนาคาร หรือที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ภายในวันสุดท้ายของวันรับสมัคร (ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี)
– ส่งใบสมัครงานและเอกสารหลักฐานการสมัครภายในวันสุดท้ายของวันรับสมัครทางไปรษณีย์โดยยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก มายังกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ๑๙ หมู่ ๒ ตำนลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐ วงเล็บมุมซอง (สมัครงาน)