ภาษาไทย  |  English  

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกาศนียบัตร(ระยะสั้น) ประจำปีการศึกษา 2563

ลำดับรหัสวิชาชื่อรายวิชา
1ศรกส 505เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา
2ศรกส 506ทฤษฎีการเรียนรู้ในการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3ศรกส 507 วิธีประเมินผลในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2
4ศรกส 508การพัฒนาและประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2
5ศรกส 510สัมมนาทางการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
6ศรกส 512 สถานการณ์จำลองในการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
7ศรกส 513 การวิจัยเชิงคุณภาพ
8ศรกส 521 ทักษะการสื่อสารพื้นฐานสำหรับนักวิชาการศึกษา
เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา
Educational Research Techniques
ทฤษฎีการเรียนรู้ในการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Learning Theories in Health Science Education
วิธีประเมินผลในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2
Assessment in Health Science Programs II
การพัฒนาและประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2
Curriculum Development and Evaluation of Health Science Program II
สัมมนาทางการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Seminars in Health Science Education
สถานการณ์จำลองในการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Simulations in Health Science Education
การวิจัยเชิงคุณภาพ
Qualitative Research
ทักษะการสื่อสารพื้นฐานสำหรับนักวิชาการศึกษา
Basic Communication Skills for Educators