ภาษาไทย  |  English  

รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาระดับ ป.โท ภาคการศึกษาปลายปี การศึกษา 2563

ด้วยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2563 สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่
นางสาวรัตนสุดา โสภวัฒนกุล นักวิชาการศึกษา โทรศัพท์ 02-419-6637
Email: sihse.edu@gmail.com หรือ https://shee.si.mahidol.ac.th/master