ภาษาไทย  |  English  

ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี
ในโอกาสที่ได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่น ของแพทยสภาประจำปี พ.ศ. 2563
ด้าน “ผู้อุทิศตนเพื่อสังคมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง”
นายแพทย์พิษณุ ขันติพงษ์ รองประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
และ
“ด้านอาจารย์แพทย์”
ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติ จิตต์เจริญ อดีตผู้บริหารราชวิทยาลัยฯ

นายแพทย์พิษณุ ขันติพงษ์
ในช่วงที่ท่านเป็นผู้อำนวยการ รพ.น่าน ท่านแสดงให้เห็นว่ามีความสามารถในด้านบริหาร โดยท่านรับช่วงต่อในการพัฒนา รพ.น่าน ให้เป็นโรงพยาบาลคุณธรรม สร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าในการให้บริการแก่ประชาชน เป็นที่พึ่งพาของได้เมื่อยามป่วยไข้ และท่านมีความมานะบากบั่นในการทำงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุขให้ประชาชนจนเป็นที่ประจักษ์ในหลาย ๆ อย่าง อาทิ โครงการรณรงค์สวมหมวกกันน็อค , โครงการพัฒนาคุณภาพการบริการ เป็นต้น ท่านยังมีความกล้าหาญ ในการพิทักษ์สิทธิคุณธรรมของข้าราชการไทย ไม่เกรงกลัวภัยคุกคาม จากคุณงานความดีและผลงานต่าง ๆ  ท่านได้รับการกล่าวนามว่า คนดี  ศรีเมืองน่าน
ท่านมีผลงานทางหนังสือวิชาการด้านสุขภาพ (Health Care) ที่สอดแทรกการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมทางการแพทย์ ที่แพทย์สามารถนำไปปฎิบัติตามได้เป็นอย่างดีเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน โดยมีแนวคิดที่ว่าการดูแลคนไข้ด้วยหัวใจ บนการสื่อสารที่ดี ความเห็นอกเห็นใจ ความเข้าใจกัน จะทำให้เกิดความผิดพลาดน้อยลง เช่น การดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจบนพื้นฐานของความรู้ Humanized Health Care เป็นต้น และมีผลงานบรรยายทางวิชาการด้านนี้มากมายต่อเนื่อง ติดต่อกันมาหลาย ๆ ปี ทั้งก่อนและหลังเกษียณอายุราชการ จนมีชื่อเสียงคนรู้จักมากมายและได้รับเชิญให้ไปบรรยายทั่วประเทศ เนื่องจากมีเทคนิคการบรรยายที่ไม่น่าเบื่อ แต่ได้สอดแทรกเนื้อหาทางวิชาการ ด้วยความมุ่งมั่นว่าเพื่อแทนคุณแผ่นดิน
ด้วย Slogan ที่ว่า
“ผมจะไปทุกที่เพื่อสร้างคนดีให้กับแผ่นดิน”
จึงเป็นความภาคภูมิใจของแพทยสภาที่จะมอบรางวัลแพทย์ดีเด่น แพทยสภา ด้านผู้อุทิศตนเพื่อสังคมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ประจำปีพุทธศักราช 2563 ให้แก่ นายแพทย์พิษณุ ขันติพงษ์

ศาสตราจารย์นายแทพย์อภิชาติ จิตต์เจริญ
ท่านเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบเอาใจใส่ต่อการเรียน การสอนนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน ที่ได้รับมอบหมายอย่างดียิ่งเต็มความสามารถ เป็นแบบอย่างให้แก่อาจารย์รุ่นน้องและนักศึกษาแพทย์ได้ ท่านให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติโดยไม่รู้สึกเบื่อหน่าย โดยถ่ายทอดจากประสบการณ์จริง ในการดูแลผู้ป่วย สร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียน และยังเป็นวิทยากรให้ความรู้อย่างสม่ำเสมอกับลูกศิษย์ที่จบไปแล้วเมื่อได้รับคำเชิญ จึงเป็นอาจารย์ต้นแบบที่สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ลูกศิษย์แพทย์ ท่านมีความเชี่ยวชาญสูงในสาขาวิชาชีพ มีประสบการณ์การทำงานสูง จึงเป็นที่ปรึกษาในการผ่าตัดรักษาหรือแก้ไขปัญหาในการคลอดได้เป็นอย่างดี จากการที่ท่านมีชื่อเสียงด้านฝีมือในการประกอบวิชาชีพด้านนี้ ผู้ป่วยมีความมั่นใจ จึงให้ความยินยอมให้ท่านรักษาโรคทางด้านสาขานี้มากมาย ท่านมีผลงานทางวิชาการ และมีผลงานวิจัยที่โดดเด่นที่ลงพิมพ์มากมาย ระดับนานาชาติจนเป็นที่ประจักษ์ รวมทั้งเขียนตำราวิชาการที่สามารถนำไปอ้างอิงได้ และทำงานด้านการพัฒนางานวิจัยของคณะมาตลอด โดยรับปรึกษา ช่วยแก้ไขและเสนอแนะการทำวิจัย ตลอดจนการเตรียมผลงานวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ให้กับอาจารย์แพทย์ นอกจากนี้ท่านยังเคยเป็นบรรณาธิการวารสารรามาธิบดีสาร และเป็น reviewer บทความวิชาการทั้งวารสารในประเทศและต่างประเทศหลายฉบับ
ท่านทำงานด้วยความรับผิดชอบสูง ประกอบกับมีความรู้และความสามารถในการบริหารงาน อีกทั้งยังจัดสรรเวลาได้อย่างเหมาะสมกันงานที่รับผิดชอบทั้งด้านการสอน งานวิชาการ งานการบริหาร และการให้บริการผู้ป่วย ด้วยคุณสมบัติดังกล่าวจึงได้รับโอกาสรับตำแหน่งเป็น รองคณบดี และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ทั้งภายในคณะแพทย์เองและนอกคณะแพทย์ อาทิ แพทยสมาคม แพทยสภา และราชวิทยาลัยสูติฯ นำว่าผลงานเหล่านี้ได้สร้างชื่อให้มหาวิทยาลัย รวมทั้งสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติ
ตลอดระยะเวลาในการทำงานท่านมีความตั้งใจ อุทิศตนด้วยความมุ่งมั่นและมีความรับผิดชอบต่องานที่ทำ มีความซื่อสัตย์ ใช้ความนุ่มนวลและรอบครอบในการแก้ปัญหา เพื่อภาควิชาสูตินรีเวชกรรม และคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ซึ่งนับเป็นอจ.แพทย์ที่เป็นต้นแบบได้เป็นอย่างดี
จึงเป็นความภาคภูมิใจของแพทยสภา ที่จะมอบรางวัลแพทย์ดีเด่น แพทยสภา
ด้านอาจารย์แพทย์ ประจำปีพุทธศักราช 2563
ให้แก่ ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติ จิตต์เจริญ