แพทย์ต้นแบบของแพทยสภา (Outstanding Archievement Doctors)

แพทย์ต้นแบบของแพทยสภา
(Outstanding Archievement Doctors)

ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ขอแแสดงความยินดีกับสมาชิกราชวิทยาลัย 2 ท่าน ที่ได้รับร่างวัลแพทย์ต้นแบบของแพทยสภา ประจำปี 2561 (Outstanding Archievement Doctors) ได้แก่

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประมวล  วีรุตมเสน อดีตประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย  และ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิเศก  ลุมพิกานนท์  ประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

ที่มา: https://tmc.or.th/News/News-and-Activities/377

ปิดโหมดสีเทา