ภาษาไทย  |  English  

กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ ประกวดผลงานวิจัยของสมาชิกสามัญฯ

ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย โดย คณะอนุกรรมการวิจัย ขอเชิญชวนเข้าร่วม ประกวดผลงานวิจัยของสมาชิกสามัญราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ประเทศไทย ประจ… อ่านต่อ

แจ้งกำหนดการสอบเพื่อประกาศนียบัตร ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช ประเภทที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562

Download: หนังสือแจ้งกำหนดการสอบประเภทที่ 3 ประจำปี 2562

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการประจำปี 2562 สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการประจำปี 2562 สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย

ANNUAL MEETING 2019 -THAI GYNECOLOGIC CANCER SOCIETY- AI (Advance & Innovation) in Gynecologic Oncology; Platform 5.0 ***Download ใบลงทะเบียน… อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20

สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย และ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 เรื่อ… อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย

มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการประจำปี 2019 14th TOPF and TOSS Annual Meeting & The 1st FFN Thailand Conference Collaborat… อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ Women’s Health NOW and NEXT

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ Women’s Health NOW and NEXT

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วม การประชุมวิชาการประจำปี 2562 OB&GYN Update &a… อ่านต่อ

กำหนดการสอบเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ประจำปีการสอบ พ.ศ. 2562

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการสอบเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ประจำปีการสอบ พ.ศ. 2562 ในวันที… อ่านต่อ