ภาษาไทย  |  English  

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน รอบที่ 2 ประจำปีการฝึกอบรม 2562

ประกาศการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน (แผน ก) ประจำปีการฝึกอบรม 2562 รอบที่ 2 ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ประกาศการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน รอบ … อ่านต่อ

แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจองโรงแรม Holiday Inn Express ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ ในการประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ. 2562

แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจองโรงแรม Holiday Inn Express ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ   ห้องเดี่ยว / ห้องคู่      ราคา 1,800 บาท (รวมอาหารเช้า) สำรอง… อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครสอบเพื่อประกาศนียบัตรฯ ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย และ คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช ประกาศรับสม… อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์การศึกษารายวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตร(หลักสูตรระยะสั้น)สำหรับผู้สนใจ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ(ภาคพิเศษ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาร… อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์การให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในหญิงตั้งครรภ์ตลอดทั้งปี

ประชาสัมพันธ์การให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในหญิงตั้งครรภ์ตลอดทั้งปี

          ด้วยกรมควบคุมโรค โดยกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน ได้พัฒนารูปแบบการให้บริการไข้หวัดใหญ่ในหญิงตั้งครรภ์คตลอดทั้งปี ภายใต้การดำเนินงานคลินิกวัค… อ่านต่อ

นโยบายจัดทำวารสาร Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology

เรียน     ท่านสมาชิกราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ที่เคารพทุกท่าน ตามที่ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ได้มีนโยบายจัดทำวารสาร Thai J… อ่านต่อ

ประกาศการรับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ประจำปี พ.ศ. 2562

ประกาศการรับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ประจำปี พ.ศ. 2562 ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประ… อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์ ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2562

สมาคมอนามัยเจริญพันธุ์ (ไทย) ร่วมกับ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมวิชาการครั้งที่ 23 ประจำปี 2562 เรื่อง อนามัยเ… อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2562

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2562 &nb… อ่านต่อ