ภาษาไทย  |  English  

Clinical Practice Guidelines

Clinical Pratice Guidelines Issue Vol. 3

1. การป้องกันและรักษาภาวะตกเลือดหลังคลอด (Prevention and Management of Postpartum hemorrhage)

2. การดูแลความดันโลหิตสูงในสตรีตั้งครรภ์ (Management of Hypertensive disorders in Pregnancy)

3. การดูแลรักษาสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อโควิด-19 (Management of Covid-19 Infection in Pregnancy)

OB 63-022

4. การคลอดไหล่ยาก (Shoulder Dystocia)

5.การดูแลสตรีตั้งครรภ์ภายหลังทำหมันหญิง (management of pregnancy after female sterilization)

6. การเฝ้าระวังทารกในครรภ์ระยะคลอด (Intrapartum fetal monitoring)

7. การประเมินสุขภาพทารกในครรภ์ (Antepartum Fetal Surveillance)

8. การดูแลรักษาภาวะเจ็บครรภ์คลอดและถุงน้ำคร่ำรั่วก่อนกำหนด (Management of Preterm Labor and Preterm Prelabor Rupture of Membranes)

9. การดูแลรักษาโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (Management of Endometriosis)

10. การป้องกันมะเร็งปากมดลูกปฐมภูมิ (Primary Prevention of Cervical Cancer)

11. การตรวจคัดกรองมะเร็งปาดมดลูก (Cervical Cancer Screening)

12. การวินิจฉัยและรักษาภาวะปวดระดูปฐมภูมิ (Diagnosis and Treatment of Primary Dysmenorrhea)

13. การดูแลรักษาเนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูก (Management of Myoma Uteri)

14. การดูแลสตรีที่ผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกผิดปกติ (Management of Women with Abnormal Cervecal Cancer Screening Results)

15. การดูแลรักษาสตรีที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นรอยโรคปากมดลูกชนิด Cervical Intraepithelial Neoplasia (CIN) และ Adenocarcinoma In Situ (AIS) (Management of Women with Cervical Intraepithelial Neoplasia (CIN) and Adnocarcinoma In Situ (AIS)

16. การรักษาด้วยฮอร์โมนในวัยหมดระดู (Menopausal Homone Therapy)

17. การชักนำการคลอด (Induction of Labor)

18. การตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติกรรรม (Ultrasound) (เอกสารความรู้สำหรับผู้ป่วย/ผู้รับบริการ)

19. ความแม่นยำของคลื่นเสียงความถี่สูงเพื่อวินิจฉัยความพิการของทารกในครรภ์ (เอกสารความรู้สำหรับผู้ป่วย/ผู้รับบริการ)

20. การตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดโดยการเจาะน้ำคร่ำ (Amniocentesis) (เอกสารความรู้สำหรับผู้ป่วย/ผู้รับบริการ)

21. การผ่าท้องทำคลอด (Cesarean Section) (เอกสารความรู้สำหรับผู้ป่วย/ผู้รับบริการ)

22. การผ่าตัดมดลูก (Hysterectomy) (เอกสารความรู้สำหรับผู้ป่วย/ผู้รับบริการ)

23. การผ่าตัดไส้ติ่งแบบเลือกได้ (Elective Appendectomy)

23. การขูดมดลูกเพื่อรักษาการตั้งครรภ์ที่ผิดปกติ (เอกสารความรู้สำหรับผู้ป่วย/ผู้รับบริการ)

25. การขูดมดลูกแบบแยกส่วน (เอกสารความรู้สำหรับผู้ป่วย/ผู้รับบริการ)

26. การผ่าตัดเลาะเนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูกผ่านหน้าท้อง (Myomectomy)

27. การทำหมันสตรี (Female Sterilization)

Clinical Practice Guidelines Issue Vol.2

 1. การตั้งครรภ์ภายหลังทำหมันสตรี OB 013 (ยกเลิก ให้ใช้เอกสารหมายเลข OB 63-024 แทน)
 2. การดูแลรักษาภาวะเจ็บครรภ์คลอดและถุงน้ำคร่ำรั่วก่อนกำหนด (The Management of Preterm Labour and Preterm Premature Rupture of Membranes) OB 014 (ยกเลิก ให้ใช้เอกสารหมายเลข OB 64-027 แทน)
 3. การตรวจคัดกรองทารกกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ (Down Syndrome Screening in Pregnancy) OB 015
 4. การประเมินสุขภาพทารกในครรภ์ (Antrapartum Fetal Surveillance) OB 016 (ยกเลิก ให้ใช้เอกสารหมายเลข OB 64-026 แทน)
 5. การเฝ้าระวังทารกในครรภ์ระยะคลอด (Intrapartum Fetal Monitoring) (ใช้แทนหมายเลข OB 011)OB 017 (ยกเลิก ให้ใช้เอกสารหมายเลข OB 63-025 แทน)
 6. การดูแลภาวะครรภ์เป็นพิษ (Management of Preeclampsia and Eclampsia) (ใช้แทนหมายเลข OB 009) OB 018(ยกเลิก ให้ใช้เอกสารหมายเลข OB 63-021 แทน)
 7. การดูแลและรักษาภาวะตกเลือดหลังคลอดจากมดลูกไม่หดรัดตัว (Management of Atonic Postpartum hemorrhage) OB 019 (ยกเลิก ให้ใช้เอกสารหมายเลข OB 63-020 แทน)
 8. การหาสาเหตุและรักษาภาวะเลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูกในวัยรุ่นและวัยเจริญพันธุ์ (The Approach to Abnormal Uterine Bleeding in Adolescence and Reproductive Age) GY 007
 9. การวินิจฉัยและรักษาภาวะปวดท้องน้อยเรื้อรัง (Chronic Pelvic Pain: How to Approach) GY 008
 10. การดูแลสตรีและเด็กหญิงที่ถูกข่มขืนกระทำชำเรา GY 009 (ยกเลิก)
 11. การดูแลสตรีที่ผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกผิดปกติ (Management of Women with Abnormal Cervical Cancer Screening Results) GY 010 (ยกเลิก)
 12. การวินิจฉัยและรักษาภาวะปวดระดูปฐมภูมิ (Primary Dysmenorrhea: Diagnosis and Treatment GY 011 (ยกเลิก ให้ใช้เอกสารหมายเลข GY 64-018)
 13. แนวทางการยุติการตั้งครรภ์ เพื่อป้องกันการแท้งที่ไม่ปลอดภัย GY 012 (ยกเลิก)
 14. การดูและรักษาเนื้องอกกล้ามมดลูกในภาวะมีบุตรยาก(Management of Uterine Leiomyoma in Infertility) GY 013
 15. การดูแลรักษาสตรีที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีรอยโรค CIN และ AIS (Management of Women with CIN and AIS) GY 014 (ยกเลิก)
 16. การขูดมดลูกเพื่อรักษาการตั้งครรภ์ที่ผิดปกติ IC 008
 17. การขูดมดลูกแบบแยกส่วน IC 009

Clinical Practice Guidelines Issue Vol.1

 1. การตรวจกรองและวินิจฉัยก่อนคลอดโรคธาลัสซีเมีย (Prenatal Screening and Diagnosis of Thalassemia) OB001
 2. การดูแลการเจ็บครรภ์และการคลอดทางช่องคลอด (Management of labor and vaginal delivery) OB 002 (ยกเลิก)
 3. การตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติศาสตร์สำหรับสตรีตั้งครรภ์ (Performance of Obstetric Ultrasound OB 003
 4. การคลอดติดไหล่ (Shoulder Dystocia) OB 004 (ยกเลิก ให้ใช้เอกสารหมายเลข OB 63-023 แทน)
 5. การดูแลสตรีตั้งครรภ์ (Prenatal care) OB 005 (ยกเลิก)
 6. การดูแลสตรีตั้งครรภ์หลังคลอดบุตรทางช่องคลอด (Postpratum Management after vaginal delivery) OB 006 (ยกเลิก)
 7. การดูแลสตรีตั้งครรภ์ภายหลังทำหมันหญิง (Management of Pregnancy After Female Sterilization) OB 007 และ OB 013 (ยกเลิก ให้ใช้เอกสารหมายเลข OB 63-024 แทน)
 8. การดูแลรักษาภาวะรกค้าง (Management of Retained Placenta) OB 008 (ยกเลิก)
 9. การดูแลภาวะครรภ์เป็นพิษ (Management of Preeclamsia and eclampsia) OB 009 (ยกเลิก) (ให้ใช้เอกสารหมายเลข OB 63-021 แทน)
 10. การตรวจคัดกรองเบาหวานในสตรีตั้งครรภ์ (Diabetes Mellitus Screening in Pregnancy) OB 010
 11. การเฝ้าระวังทารกในครรภ์ระยะคลอด (Intrapartum fetal monitoring) OB 011 (ยกเลิก ให้ใช้เอกสารหมายเลข OB 63-025 แทน)
 12. การดูแลและบำบัดภาวะตกเลือดหลังคลอดจากมดลูกไม่หดรัดตัว (Management of Atonic Postpartum hemorrhage) OB 012 (ยกเลิก ให้ใช้เอกสารหมายเลข OB 63-020 แทน)
 13. การดูแลรักษาผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีรอยโรคที่อยู่ เฉพาะภายในเยื่อบุปากมดลูก (The Management of Cervical Intrapithelial Neoplasia) GY 001 (ยกเลิก) 
 14. ก้อนเนื้องอกรังไข่: รายที่ควรส่งต่อ (Ovatian Tumor: When to Refer) GY 002 (ยกเลิก)
 15. ครรภ์ไข่ปลาอุกและ เนื้องอก/มะเร็งเนื้อรก – เมื่อไรควรส่งต่อ (Molar Pregnancy and GTN – When to Refer) GY 003 (ยกเลิก)
 16. การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Screening for Cervical Cancer) GY 004 (ยกเลิก)
 17. มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก: คำแนะนำสำหรับสูตินรีแพทย์ในการดูแลรักษา (Endometrial Carinoma: Suggestion for Management by Obstetrician and Gynaecologist) GY 005 (ยกเลิก)
 18. การหาสาเหตุและรักษาภาวะเลือดออกจากโพรงมดลูกในวัยหลังหมดระดู (The Approach to Postmenopausal Uterine Bleeding) GY 006
 19. ความรู้เรื่องการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติกรรมสำหรับผู้รับบริการ IC 001
 20. ความแม่นยำของคลื่นเสียงความถี่สูงเพื่อวินิจฉัยความพิการของทารกในครรภ์ IC 002
 21. ความรู้เรื่องการทำหมันสตรี (Female Sterilization) สำหรับประชาชน IC 003
 22. การตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดโดยการเจาะน้ำคร่ำ (Amniocentesis) IC 004
 23. ความรู้เรื่องการผ่าท้องทำคลอด (Cesarean Section) IC 005
 24. ความรู้เรื่องการผ่าตัดมดลูก (Hysterectomy) สำหรับประชาชน IC 006