ภาษาไทย  |  English  

ขอเชิญสมัครเพื่อเลือกตั้งกรรมการบริหาร ราชวิทยาลัยฯ ชุดที่ 15

ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
ขอเชิญสมัครเพื่อรับเลือกตั้งเป็นคณะผู้บริหาร ชุดที่ 15
ในวาระวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567