ภาษาไทย  |  English  

GY 010 การดูแลสตรีที่ผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกผิดปกติ

GY 010 การดูแลสตรีที่ผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกผิดปกติ
(Management of Women with Abnormal Cervical Cancer Screening Results)

แนวทางเวชปฏิบัติ การดูแลสตรีที่ผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกผิดปกติ(Management of Women with Abnormal Cervical Cancer Screening Results)
จัดทำโดย

คณะอนุกรรมการมะเร็งวิทยานรีเวช พ.ศ.2556-2558

คณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556-2558

วันที่อนุมัติต้นฉบับ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2557
ผู้อนุมัติต้นฉบับ คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2556-2558

Download File: CPG_GY010