ภาษาไทย  |  English  

GY 011 การวินิจฉัยและรักษาภาวะปวดระดูปฐมภูมิ (Primary Dysmenorrhea: Diagnosis and Treatment)

GY 011 การวินิจฉัยและรักษาภาวะปวดระดูปฐมภูมิ (Primary Dysmenorrhea: Diagnosis and Treatment)

 

แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัยและรักษาภาวะปวดระดูปฐมภูมิ (Primary Dysmenorrhea: Diagnosis and Treatment)
จัดทำโดย  คณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556-2558
วันที่อนุมัติต้นฉบับ  20 มิถุนายน พ.ศ. 2557
ผู้อนุมัติต้นฉบับ คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2556-2558

Download File: CPG_GY011