ภาษาไทย  |  English  

GY 012 ข้อเสนอแนะ เรื่อง แนวทางการยุติการตั้งครรภ์ เพื่อป้องกันการแท้งที่ไม่ปลอดภัย

GY 012 ข้อเสนอแนะ เรื่อง แนวทางการยุติการตั้งครรภ์ เพื่อป้องกันการแท้งที่ไม่ปลอดภัย
ข้อเสนอแนะ แนวทางการยุติการตั้งครรภ์ เพื่อป้องกันการแท้งที่ไม่ปลอดภัย
จัดทำโดย ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
วันที่อนุมัติต้นฉบับ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ผู้อนุมัติต้นฉบับ คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
วาระปี พ.ศ. 2556-2558

Download File: CPG_GY012