ภาษาไทย  |  English  

GY 013 การดูแลรักษาเนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูกในภาวะมีบุตรยาก (Management of Uterine Leiomyoma in Infertility)

GY 013 การดูแลรักษาเนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูกในภาวะมีบุตรยาก (Management of Uterine Leiomyoma in Infertility)

แนวทางเวชปฏิบัติ การดูแลรักษาเนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูกในภาวะมีบุตรยาก (Management of Uterine Leiomyoma in Infertility)
จัดทำโดย

คณะอนุกรมการเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ พ.ศ. 2556-2558

คณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556-2558

วันที่อนุมัติต้นฉบับ 16 มกราคม พ.ศ. 2558
ผู้อนุมัติต้นฉบับ คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2556-2558

Download File: CPG_GY013