ภาษาไทย  |  English  

Interhospital Conference ครั้งที่ 1/2561

การประชุม Interhospital Conference ครั้งที่ 1/2561

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ..  2561 เวลา 13.00 – 16.00 น.

ณ ชั้น 8 ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี

ซอยศูนย์วิจัย เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

นำเสนอโดย  แพทย์ประจำบ้านกองสูตินรีกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ทหารอากาศ

แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

       Protocol รพ.ภูมิพล

       Protocol รพ.รามาธิบดี