ภาษาไทย  |  English  

MIS. Trangender 1st Meeting Minimally Invasive Surgery, Sex, Trangender

ระหว่างวันที่ 1 – 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564
สถานที่ ห้องประชุมจรัญพัฒน์ อาคารอุปการเวชชกิจ ชั้น 6
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย