ภาษาไทย  |  English  

OB 014 การดูแลรักษาภาวะเจ็บครรภ์คลอดและถุงน้ำคร่ำรั่วก่อนกำหนด

OB 014 การดูแลรักษาภาวะเจ็บครรภ์คลอดและถุงน้ำคร่ำรั่วก่อนกำหนด(The Management of Preterm Labour and Preterm Premature Rupture of Membranes)
แนวทางเวชปฏิบัติ การดูแลรักษาภาวะเจ็บครรภ์คลอดและถุงน้ำคร่ำรั่วก่อนกำหนด(The Management of Preterm Labour and Preterm Premature Rupture of Membranes)
จัดทำโดย  คณะอนุกรรมการอนามัยแม่และเด็ก พ.ศ. 2556-2558                คณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556-2558
วันที่อนุมัติต้นฉบับ  20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
ผู้อนุมัติต้นฉบับ

 คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2556-

2558

Download file : OB_014