ภาษาไทย  |  English  

OB 018 (ใช้แทนเอกสารหมายเลข OB 009) การดูแลภาวะครรภ์เป็นพิษ (Management of Preeclampsia and Eclampsia)

OB 018 (ใช้แทนเอกสารหมายเลข OB 009) การดูแลภาวะครรภ์เป็นพิษ

(Management of Preeclampsia and Eclampsia)

แนวทางเวชปฏิบัติ การดูแลภาวะครรภ์เป็นพิษ (Management of Preeclampsia and Eclampsia)
จัดทำโดย คณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556-2558
วันที่อนุมัติต้นฉบับ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2558
ผู้อนุมัติต้นฉบับ คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2556-2558

Download File: OB_018