ภาษาไทย  |  English  

OBGYN Battling For The Best Bet in Difficult Circumstances

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
จะจัดประชุมเสวนาวิชาการผ่านระบบออนไลน์ Webinar
เรื่อง “OBGYN Battling for the best bet in difficult circumstances”
ระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2563
โดยทำการถ่ายทอดสัญญาณจากห้องประชุม 907 ชั้น 9
อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี