ภาษาไทย  |  English  

Policy Brief เผื่อเผยแพร่ความรู้จากผลงานวิจัยที่เกี่ยวเนื่องกับโควิด-19

 1. Policy Brief ฉบับที่ 83: มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย ราคาแพงแค่ไหน? และใครจ่าย?
 2. Policy Brief ฉบับที่ 84: โควิดวัคซีน ควรฉีดใครก่อนหลัง? เพราะอะไร?
 3. Policy Brief ฉบับที่ 85: ความต้องการวัคซีนโควิดของบุคลากรทางการแพทย์
 4. Policy Brief ฉบับที่ 92: ต้องทำอย่างไร เมื่อบุคลากรการแพทย์ไม่ได้วัคซีนเข็มที่ 2
 5. Policy Brief ฉบับที่ 93: ความเป็นไปได้ของการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในอีก 120 วัน
 6. Policy Brief ฉบับที่ 94: เสียงของแรงงานต่างด้าวในไทย ต่อความต้องการวัคซีน โควิด-19
 7. Policy Brief ฉบับที่ 95: ประเทศไทยกับความต้องการและแนวทางการจัดหาวัคซีน โควิด-19 ในปี 2565
 8. Policy Brief ฉบับที่ 99: ข้อเสนอแนะ (เบื้องต้น) สำหรับการจัดตั้งศูนย์ควบคุมโรคติดต่อระดับภูมิภาคในเอเซียน
 9. Policy Brief ฉบับที่ 104: ตรวจคัดกรองโควิด-19 หรือกักตัวอย่างไรดี สำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทย ในช่วงเปิดประเทศ
 10. Policy Brief ฉบับที่ 105: Early HTA เครื่องมือที่ช่วยทำให้รู้ว่าวัคซีนโควิด-19 แบบไหนที่มีความคุ้มค่า
 11. Policy Brief ฉบับที่ 106: วัคซีนโควิด-19 ชนิดใดช่วยเหลือเศรษฐกิจไทยได้ และช่วยได้อย่างไร
 12. Policy Brief ฉบับที่ 111: เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน ใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด