ภาษาไทย | English


Residency news

hotline
 

ระบบสมาชิก

  ชื่อ
 
  นามสกุล
 
  รหัสผ่าน
 
    Login Problem? หากมีข้อขัดข้องในการ login กรุณาติดต่อ สำนักงานราชวิทยาลัยสูติฯ โทรศัพท์ 02-7165721-22 หรือ 02-7165724
สมาชิกเช็คอีเมล
กรุณากรอกอีเมลของท่าน
สมัครจดหมายข่าว
ยกเลิก
English
 • คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
 • โครงสร้างองค์กรราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
 • วิธีการเช็คอีเมลของสมาชิกราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย
 • คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
  ชุดที่ 13 วาระปี พ.ศ.2559-2561

  ประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

  วาระปี พ.ศ. 2559-2561

  คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ชุดปัจจุบันคือ ชุดที่ 13

  อยู่ภายใต้การนำของประธานราชวิทยาลัยฯ
  ศาสตราจารย์นายแพทย์ภิเศก ลุมพิกานนท์
  โดยประกอบด้วยคณะผู้บริหารฯ อีก 17 คน

  ประธาน
  ศาสตราจารย์นายแพทย์ภิเศก ลุมพิกานนท์
  รั้งตำแหน่งประธาน
  พลอากาศโทนายแพทย์การุณ เก่งสกุล
  รองประธานและประธานฯ จริยธรรม
  นายแพทย์พิษณุ ขันติพงษ์
  เลขาธิการ
  ศาสตราจารย์แพทย์หญิงสฤกพรรณ วิไลลักษณ์
  รองเลขาธิการ
  รองศาสตราจารย์นายแพทย์เรืองศิลป์ เชาวรัตน์
  เหรัญญิก
  แพทย์หญิงสุวรรณา อัศวพิริยานนท์
  ประธานฯ อฝส.
  รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักนัน มะโนทัย
  ประธาน อฝส. MFM
  ศาสตราจารย์แพทย์หญิงอุ่นใจ กออนันตกุล
  ประธานฯ อนามัยแม่และเด็กและมาตรฐานวิชาชีพ
  รองศาสตราจารย์นายแพทย์เอกชัย โควาวิสารัช
  ประธานฯ มะเร็งวิทยานรีเวช
  นายแพทย์วิสิทธิ์ สุภัครพงษ์กุล
  ประธานฯ เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
  รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุภักดี จุลวิจิตรพงษ์
  ประธานฯ เวชศาสตร์เชิงกรานสตรี และศัลยกรรมซ่อมเสริมี
  รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุวิทย์ บุณยะเวชชีวิน
  ประธานฯ จัดการประชุม
  รองศาสตราจารย์นายแพทย์มงคล เบญจาภิบาล
  ประธานฯ วิเทศสัมพันธ์
  รองศาสตราจารย์นายแพทย์อรรณพ ใจสำราญ
  ประธานฯ วิจัย/นโยบายและแผนงาน
  รองศาสตราจารย์นายแพทย์ดิฐกานต์ บริบูรณ์หิรัญสาร
  ประธานฯ จัดทำวารสาร
  ศาสตราจารย์นายแพทย์วรพงศ์ ภู่พงศ์
  ประธานฯ ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
  รองศาสตราจารย์นายแพทย์โกวิท คำพิทักษ์
  ประธานฯ คณะอนุกรรมการการศึกษาต่อยอด/ต่อเนื่อง
  รองศาสตราจารย์นายแพทย์บุญศรี จันทร์รัชชกูล