ภาษาไทย | English


Residency news

hotline
 

ระบบสมาชิก

  ชื่อ
 
  นามสกุล
 
  รหัสผ่าน
 
    Login Problem? หากมีข้อขัดข้องในการ login กรุณาติดต่อ สำนักงานราชวิทยาลัยสูติฯ โทรศัพท์ 02-7165721-22 หรือ 02-7165724
สมาชิกเช็คอีเมล
กรุณากรอกอีเมลของท่าน
สมัครจดหมายข่าว
ยกเลิก
 • คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
 • โครงสร้างองค์กรราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
 • พันธกิจของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
 • วิธีการเช็คอีเมลของสมาชิกราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย
 • พันธกิจของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

  คณะผู้บริหารฯ ได้กำหนดปรัชญา ในการบริหารงานของราชวิทยาลัยฯ ว่า
  "มาตรฐานและคุณธรรมเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของหญิงไทย"
  (Standard and ethics to improve women's health)

  หน้าที่ของราชวิทยาลัยฯ คณะอนุกรรมการในราชวิทยาลัยฯ
  1. ควบคุมความประพฤติให้ถูกต้องตามจริยธรรม
  แห่งวิชาชีพ
  * มาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรม
  2. ส่งเสริมการศึกษาการวิจัย
  และการประกอบวิชาชีพ
  1.อฝส.
  2.บริหารการวิจัย
  3.จัดประชุมวิชาการ
  4.การศึกษาต่อเนื่อง
  5.อนามัยแม่และเด็ก
  6.มะเร็งนรีเวช
  7.อนามัยการเจริญพันธุ์
  8.วารสาร
  3. ส่งเสริมความสามัคคี
  และผดุงเกียรติของสมาชิก
  * ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
  4. แนะนำเผยแพร่ให้การศึกษาประชาชน ฯลฯ * ฝ่ายสังคมสัมพันธ์ โดยร่วมมือกับคณะอนุกรรมการ
  ที่ดูแลเรื่องการศึกษา/ สุขภาพ ของหญิงไทย
  5. ให้คำปรึกษาเสนอแนะรัฐบาล
  เกี่ยวกับปัญหาสาธารณสุขทางสูตินรีเวชกรรม
  * ฝ่ายสังคมสัมพันธ์/ พัฒนาบุคคลและวางแผน/
  ร่วมมือกับคณะอนุกรรมการที่ดูแลเรื่องสุขภาพ
  ของหญิงไทย
  6. เป็นตัวแทนสูตินรีแพทย์ของประเทศ * ประธานราชวิทยาลัยฯ และรองประธานฯ
  ฝ่ายกิจกรรมระหว่างประเทศ
  (ทั้งหมดนี้จะผ่านสำนักงานเลขาธิการราชวิทยาลัยฯ)