ภาษาไทย  |  English  

ประกาศเปิดรับสมัครแพทย์เพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช ประจำปีการฝึกอบรม 2565

ประกาศเปิดรับสมัครแพทย์เพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช  ประจำปีการฝึกอบรม 2565 

– ประกาศรับสมัครแพทย์เพื่อประกาศนียบัตรฯ ด้านการผ่าตัดผ่านกล้อง ประจำปีการอบรม 2565
ใบสมัครฝึกอบรมแพทย์เพื่อประกาศนียบัตรฯ ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช