สมาชิก

Login เข้าสู่ระบบ
กรุณากรอกอีเมล์ หรือ เลขใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
กรุณากรอกรหัสผ่าน

สมัครสมาชิกใหม่

เพื่อสิทธิ์ในการเข้าใช้งานที่มากกว่า

ขอเชิญชวนสมาชิกสามัญราชวิทยาลัยฯ ร่วมส่งผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว เข้าประกวดและนำเสนอเพื่อเชิดชูเกียรติสมาชิกราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2566

การส่งผลงานให้ส่ง electronic file ฉบับเต็มที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว

รวมทั้ง impact factor ของวารสารนั้น ๆ และ
เขียนสรุป executive summary ประมาณ 1 หน้ากระดาษ A4 มาที่ราชวิทยาลัยฯ
ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566
โดยส่งผลงานได้ที่สำนักงานเลขาธิการฯ

ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ชั้น 8

อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310 หรือ
ส่งที่ e-mail address: congressrtcog@hotmail.com