สมาชิก

Login เข้าสู่ระบบ
กรุณากรอกอีเมล์ หรือ เลขใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
กรุณากรอกรหัสผ่าน

สมัครสมาชิกใหม่

เพื่อสิทธิ์ในการเข้าใช้งานที่มากกว่า

ระเบียบฯ ว่าด้วยการไปฝึกอบรมวิชาเลือก (elective) ของแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านอนุสาขา ในสถาบันกิจกรรมวิชาเลือกทั้งในประเทศและต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๖