สมาชิก

Login เข้าสู่ระบบ
กรุณากรอกอีเมล์ หรือ เลขใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
กรุณากรอกรหัสผ่าน

สมัครสมาชิกใหม่

เพื่อสิทธิ์ในการเข้าใช้งานที่มากกว่า

ประชาสัมพันธ์แบบสอบถามการนำคำแนะนำเวชปฏิบัติการดูแลรักษาโรคกระดูกพรุน มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 ไปใช้ในเวชปฏิบัติ


เนื่องด้วยมูลนิธิโรดกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยได้จัดทำและเผยแพร่คำแนะนำเวชปฏิบัติการดูแลรักษาไรคกระดูก

พรุน มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย พ.ศ.2564 ซึ่งได้รับการรับรองโดย 6 ราชวิทยาลัยและ 5 สมาคมที่เกี่ยวข้องนั้น

มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยได้จัดทำแบบสอบถามการนำคำแนะนำเวชปฏิบัติตังกล่าวไปใช้ในเวชปฏิบัติ โดยมี

วัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อประเมินการนำคำแนะนำดังกล่าวไปใช้ในเวชปฏิบัติ

2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดูแลรักษาโรคกระดูกพรุนตามคำแนะนำเวชปฏิบัติ

มูลนิธิโรคกระดูกพรุนใคร่ขอความอนุเคราะห์ราชวิทยาลัย ช่วยประชาสัมพันธ์แบบสอบถามดังกล่าว ให้สมาชิกของ

ท่านทราบและช่วยตอบแบบสอบถามต่อไป

โดยสมาชิก ฯ สามารถเข้าไปตอบแบบสอบถามได้ตามลิงก์ และ QR code ดังนี้


คลิ๊กเพื่อทำ แบบสอบถาม