สมาชิก

Login เข้าสู่ระบบ
กรุณากรอกอีเมล์ หรือ เลขใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
กรุณากรอกรหัสผ่าน

สมัครสมาชิกใหม่

เพื่อสิทธิ์ในการเข้าใช้งานที่มากกว่า

ประกาศการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน (แผน ก) ประจำปีการฝึกอบรม 2566 รอบที่ 1 ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

กำหนดเวลาการรับสมัคร

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน (แผน ก) : วันที่ 1-31 ตุลาคม พ.ศ. 2565

1. วิธีการสมัคร

1.1 ใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นในการสมัครแพทย์ประจำบ้าน

1.1.1 ใบสมัคร: ให้แพทย์ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน (แผน ก) ประจำปีการฝึกอบรม 2566 รอบที่ 1 กรอกใบสมัครด้วยตนเองทาง website: http://www.tmc.or.th/tcgme โดยให้เลือกสาขา/อนุสาขา ได้เพียงหนึ่งสาขา และสถาบันฝึกอบรมได้ไม่เกินห้าแห่ง แล้วพิมพ์ลงกระดาษเพื่อลงนาม

1.1.2 เอกสารหลักฐานการสมัคร ที่ต้องยื่นให้ราชวิทยาลัยฯ ต่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม 1 คน โดยเป็นตัวจริง 1 ชุด (ราชวิทยาลัยสูติฯ) และสําเนาเท่ากับจํานวนสถาบันที่เลือก + สำเนาแพทยสภา เช่น เลือก 3 สถาบัน ส่งเอกสารทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่

(1) ใบสมัคร (ตามข้อ 1.1.1) พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ในกรอบที่ กำหนด
(2) สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
(3) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (เฉพาะในกรณีที่เปลี่ยนชื่อ-สกุล)
(4) สำเนาใบทะเบียนสมรส (เฉพาะในกรณีที่จดทะเบียนสมรสแล้ว)
(5) สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองการได้รับปริญญาบัตร
(6) สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
(7) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(8) สำเนาประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองเป็นผู้ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะ หรือหลักฐานแสดง ว่ากำลังอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ
(9) หนังสือจากต้นสังกัดอนุมัติให้เข้าฝึกอบรมและรับรองว่าจะทำสัญญาเมื่อได้รับการคัดเลือกแล้ว
(10) สำเนาหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรฯ หรือหนังสือรับรองการปฏิบัติงานเป็นแพทย์ประจำบ้าน หรือการปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ในส่วนภูมิภาคชั้นปีสุดท้าย เฉพาะการสมัครในกรณี สมัครเข้ารับการฝึกอบรม ในสาขาประเภทที่ 3
(11) หลักฐานการชําระค่าธรรมเนียม

1.1.3 ชำระเงินค่าธรรมเนียม จำนวน 1,400 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ชื่อบัญชี ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 041-1-28543-2
ประเภท ออมทรัพย์
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) / สาขา ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

*กรณีส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ ต้องส่งภายในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2565 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ พร้อมแนบสำเนาหลักฐานการโอนเงินค่าสมัคร จำนวน 1 ชุด เอกสารการสมัครที่เป็นสำเนา ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ


คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ประกาศการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน

คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ประกาศแพทยสภา รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปี 66

คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ประกาศแพทยสภา กำหนดประเภทสาขา ปี 66