สมาชิก

Login เข้าสู่ระบบ
กรุณากรอกอีเมล์ หรือ เลขใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
กรุณากรอกรหัสผ่าน

สมัครสมาชิกใหม่

เพื่อสิทธิ์ในการเข้าใช้งานที่มากกว่า

แจ้งกำหนดการขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรฯ (แผน ข)

แจ้งกำหนดการขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรฯ (แผน ข)
ที่จะเริ่มปฏิบัติงานประจำเฉพาะสาขา ปีการฝึกอบรม 2567
สามารถขึ้นทะเบียนได้ที่ เว็ปไซต์แพทยสภา
ถึงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2566