สมาชิก

Login เข้าสู่ระบบ
กรุณากรอกอีเมล์ หรือ เลขใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
กรุณากรอกรหัสผ่าน

สมัครสมาชิกใหม่

เพื่อสิทธิ์ในการเข้าใช้งานที่มากกว่า

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน (แผน ก) ประจำปีการฝึกอบรม 2567 รอบที่ 1

ประกาศการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน (แผน ก) ประจำปีการฝึกอบรม 2567 รอบที่ 1
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย 
ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2566 ที่ website: http://www.tmc.or.th/tcgme

เอกสารหลักฐานการสมัคร ที่ต้องยื่นให้ราชวิทยาลัยฯ ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยสแกนเป็นไฟล์ PDF ความละเอียดสูง (ความละเอียดไม่น้อยกว่า 300 dpi) ต่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม 1 คน ต่อ 1 ไฟล์

ส่งเอกสารหลักฐานการสมัครได้ที่ E-mail: congressrtcog@hotmail.com


ประกาศการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านของแพทยสภา

ประกาศการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านของราชวิทยาลัยฯ