สมาชิก

Login เข้าสู่ระบบ
กรุณากรอกอีเมล์ หรือ เลขใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
กรุณากรอกรหัสผ่าน

สมัครสมาชิกใหม่

เพื่อสิทธิ์ในการเข้าใช้งานที่มากกว่า

ประกาศรับสมัครสอบเพื่อวุฒับิตรฯ และหนังสืออนุมัติบัตรฯ แพทย์ประจำบ้าน สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา และอนุสาขาต่างๆ

ประกาศ และแบบฟอร์มใบสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตร/อนุมัติในสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

 1. ประกาศรับสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
 2. ประกาศรับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติฯ สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
 3. แบบฟอร์มการสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติ สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

ประกาศ และแบบฟอร์มใบสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรในอนุสาขาต่าง ๆ

 1. ประกาศรับสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ 2567
  1. ใบสมัครสอบต่อยอดวุฒิบัตรฯ อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ 2567
 1. ประกาศรับสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช 2567
 1. ใบสมัครสอบต่อยอดวุฒิบัตรฯ อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช 2567
 1. ประกาศรับสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ 2567
 1. 3 ใบสมัครสอบต่อยอดวุฒิบัตรฯ อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ 2567
 1. ประกาศรับสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม 2567
 1. 4 ใบสมัครสอบวุฒิบัตรฯ อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม 2567

  ประกาศ และแบบฟอร์มใบสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติในอนุสาขาต่าง ๆ

  1. ประกาศรับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติฯ อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ 2567
  1. 1  ใบสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติฯ อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ 2567
  1. ประกาศรับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติฯ อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช 2567
  1. ใบสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติฯ อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช 2567
  1. ประกาศรับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติฯ อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ 2567
  1. 3 ใบสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติฯ อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ 2567
  1. ประกาศรับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติฯ อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม 2567
  1. 4 ใบสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติฯ อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม 2567