สมาชิก

Login เข้าสู่ระบบ
กรุณากรอกอีเมล์ หรือ เลขใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
กรุณากรอกรหัสผ่าน

สมัครสมาชิกใหม่

เพื่อสิทธิ์ในการเข้าใช้งานที่มากกว่า

ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ การผ่าตัดผ่านกล้องในโพรงมดลูก

ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
ร่วมกับ
โรงพยาบาลพระปกเกล้า และ
ชมรมนรีแพทย์ผ่าตัดผ่านกล้องแห่งประเทศไทย
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การผ่าตัดผ่านกล้องในโพรงมดลูก
ณ ห้องประชุมอาคารมะเร็ง ชั้น 10 โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี

ดาวน์โหลดกำหนดการ
ดาวน์โหลดจดหมายขออนุมัติ