สมาชิก

Login เข้าสู่ระบบ
กรุณากรอกอีเมล์ หรือ เลขใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
กรุณากรอกรหัสผ่าน

สมัครสมาชิกใหม่

เพื่อสิทธิ์ในการเข้าใช้งานที่มากกว่า

โครงการวิจัย เรื่องการวิเคราะห์การบริหารและจัดสรรอัตรากำลังสูตินรีแพทย์ในประเทศไทย เพื่อเสนอแนวทางการปรับเปลี่ยนการบริหาร จัดสรรอัตรากำลัง และสมรรถนะของสูตินรีแพทย์แให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและรองรับการเปลี่ยนในอนาคตของประเทศไทย

ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย


ได้จัดทำโครงการวิจัย เรื่องการวิเคราะห์การบริหารและจัดสรรอัตรากำลังสูตินรีแพทย์ในประเทศไทย เพื่อเสนอแนวทางการปรับเปลี่ยนการบริหาร จัดสรรอัตรากำลัง และสมรรถนะของสูตินรีแพทย์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและรองรับการเปลี่ยนในอนาคตของประเทศไทย
ในการนี้ ราชวิทยาลัยฯ ต้องการทราบความคิดเห็นของมวลสมาชิกของราชวิทยาลัย ในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัย ดังรายละเอียดในแบบสอบถามตาม Link นี้ https://forms.gle/AGSb3WnWrdgDQVY69จึงเรียนมาเพื่อขอความกรุณาทุกท่านช่วยตอบแบบสอบถามดังกล่าวด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง