สมาชิก

Login เข้าสู่ระบบ
กรุณากรอกอีเมล์ หรือ เลขใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
กรุณากรอกรหัสผ่าน

สมัครสมาชิกใหม่

เพื่อสิทธิ์ในการเข้าใช้งานที่มากกว่า

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช ครั้งที่ 1

การประชุมวิชาการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช ครั้งที่ 1
THEME: Comprehensive MIS The Path Towards Tomorrow
ในวันที่ 3 - 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

  • วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 Pre-Congress Workshops ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 Main Congress ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ


Download หนังสือขออนุมัติต้นสังกัด

สแกน QR Code เพื่อลงทะเบียน

ข้อมูลการจองห้อง โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์