สมาชิก

Login เข้าสู่ระบบ
กรุณากรอกอีเมล์ หรือ เลขใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
กรุณากรอกรหัสผ่าน

สมัครสมาชิกใหม่

เพื่อสิทธิ์ในการเข้าใช้งานที่มากกว่า

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 11 Healthy Menopausal Transition and Beyond

สมาคมวัยหมดระดูแห่งประเทศไทย ร่วมกับโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
จัดงานประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 11
Healthy Menopausal Transition and Beyond 
ในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567
ณ ห้องประชุมภูมิธารา ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สธ.โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ (เขาเขียว) จังหวัดนครสวรรค์

เพื่อเผยแพร่ความรู้ทันสมัย ตามมาตรฐานในการดูแลสตรีวัยหมดระดูแก่แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ อีกทั้งก่อให้เกิดความร่วมมือกันพัฒนาคลินิก
วัยทองให้เป็นระบบ รายละเอียดดังโปสเตอร์ที่ส่งมานี้  
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2567