สมาชิก

Login เข้าสู่ระบบ
กรุณากรอกอีเมล์ หรือ เลขใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
กรุณากรอกรหัสผ่าน

สมัครสมาชิกใหม่

เพื่อสิทธิ์ในการเข้าใช้งานที่มากกว่า

ทำเนียบคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ชุดที่ 3 (2) พ.ศ. 2540

ทำเนียบคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ชุดที่ 3 (2) พ.ศ. 2540
ชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง
นายแพทย์ทวีพงษ์ สุวรรณโคต ประธาน
นายแพทย์กิตติพงษ์ วัยโรจนวงศ์ รองประธาน
แพทย์หญิงกอบจิตต์ ลิมปพยอม เลขาธิการ
นายแพทย์สมภพ ลิ้มพงศานรักษ์ รองเลขาธิการ 1
นายแพทย์จรัสพงษ์ ทังสุบุตร รองเลขาธิการ 2
แพทย์หญิงอรวรรณ คีรีวัฒน์ เหรัญญิก
นายแพทย์สมเกียรติ ศรีสุพรรณดิฐ กรรมการกลาง
นายแพทย์เจษฎา อินทรภูวศักดิ์ กรรมการกลาง
นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง กรรมการกลาง
นายแพทย์ประธาน จินายน กรรมการกลาง
นายแพทย์ประสิทธิ์ เพ็งสา กรรมการกลาง
นายแพทย์ไพโรจน์ วิทูรพณิชย์ กรรมการกลาง
พันเอกนายแพทย์ศุภวิทย์ มุตตามระ กรรมการกลาง
นาวาอากาศเอกแพทย์หญิงสุภัชชา ชาญวิเศษ กรรมการกลาง
นายแพทย์วินิต พัวประดิษฐ์ กรรมการกลาง