สมาชิก

Login เข้าสู่ระบบ
กรุณากรอกอีเมล์ หรือ เลขใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
กรุณากรอกรหัสผ่าน

สมัครสมาชิกใหม่

เพื่อสิทธิ์ในการเข้าใช้งานที่มากกว่า

ข่าวประชาสัมพันธ์

RTCOG & ICOE OGSM Master class in caesarean section workshop
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และแจ้งกำหนดการสอบเพื่อประกาศนียบัตรฯ ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช ประจำปี พ.ศ. 2567
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 11 Healthy Menopausal Transition and Beyond
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช ครั้งที่ 1
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
ISA2024-19th Annual Conference of the International Stillbirth Alliance-3-6th November 2024 Sri Lanka
โครงการวิจัย เรื่องการวิเคราะห์การบริหารและจัดสรรอัตรากำลังสูตินรีแพทย์ในประเทศไทย เพื่อเสนอแนวทางการปรับเปลี่ยนการบริหาร จัดสรรอัตรากำลัง และสมรรถนะของสูตินรีแพทย์แให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและรองรับการเปลี่ยนในอนาคตของประเทศไทย
logbook และคู่มือการดึงหลักฐานแสดงคะแนน CME สำหรับขอต่ออายุประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
ประกาศรายนามผู้มีสิทธิสอบเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา และตารางสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ ประจำปีการสอบ 2567
ประกาศการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน (แผน ก) ประจำปีการฝึกอบรม 2567 รอบที่ 2
Invitation to The 10th Central Asia Regional Congress 2024
TMS Exclusive Round Table Discussion: East meets West: Best Practices in Menopausal Healthcare
AOFOG Gynaecological Oncology Surgical Virtual Workshop
AOFOG Newsletter - January 2024
ประกาศรับสมัครสอบเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช พ.ศ. 2567
ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ การผ่าตัดผ่านกล้องในโพรงมดลูก