สมาชิก

Login เข้าสู่ระบบ
กรุณากรอกอีเมล์ หรือ เลขใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
กรุณากรอกรหัสผ่าน

สมัครสมาชิกใหม่

เพื่อสิทธิ์ในการเข้าใช้งานที่มากกว่า

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครสอบเพื่อวุฒับิตร และหนังสืออนุมัติบัตรแพทย์ประจำบ้าน
ประกาศ การรับสมัครขอรับทุนวิจัย (กองทุนพลตำรวจเอกนายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์)
เชิญชวนเข้าร่วม ประกวดผลงานวิจัยของสมาชิกสามัญราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2567 เพื่อเชิดชูเกียรติสมาชิกฯ
ประกาศผลสอบความรู้รากฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และความรู้อื่นที่เกี่ยวข้อง (Basic Science) สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา พ.ศ. 2566
เชิญชวนทำประชาพิจารณ์เพื่อการปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรม สาขาผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
หนังสือแนวทางเวชปฏิบัติ ภาวะมีบุตรยาก
การดำเนินการแพทย์ประจำบ้านที่ส่งวิจัยผลการประเมินไม่ผ่าน และไม่ส่งงานวิจัยตามเวลาที่กำหนดของแพทย์ผู้เข้าสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการประกวดผลงานวิจัย
การรับสมัครแพทย์เพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช ประจำปีการฝึกอบรม 2567
ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน (แผน ก) ประจำปีการฝึกอบรม 2567 รอบที่ 1
ประชาสัมพันธ์การขอ QR Code เพื่อเก็บสะสมคะแนน เฉพาะด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชสำปรับการประชุมวิชาการที่ไม่ได้จัดโดยสถาบันฝึกอบรมฯ
Newsletter Vol.1 Invitation to AOFOG 2024 In Busan, Korea
แจ้งกำหนดการขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรฯ (แผน ข)
ประชาสัมพันธ์การปรับราคาหนังสือแสดงความยินยอมรับการรักษาด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ (Consent Form)
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนแพทย์สมัครสมาชิกแพทยสมาคมฯ
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น นรีเวชทางเดินปัสสาวะผู้ป่วยนอก (Ambulatory Urogynecology)