สมาชิก

Login เข้าสู่ระบบ
กรุณากรอกอีเมล์ หรือ เลขใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
กรุณากรอกรหัสผ่าน

สมัครสมาชิกใหม่

เพื่อสิทธิ์ในการเข้าใช้งานที่มากกว่า

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน (แผน ก) ประจำปีการฝึกอบรม 2567 รอบที่ 2
Invitation to The 10th Central Asia Regional Congress 2024
TMS Exclusive Round Table Discussion: East meets West: Best Practices in Menopausal Healthcare
AOFOG Gynaecological Oncology Surgical Virtual Workshop
AOFOG Newsletter - January 2024
ประกาศรับสมัครสอบเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช พ.ศ. 2567
ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ การผ่าตัดผ่านกล้องในโพรงมดลูก
ตัวอย่างหนังสือส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
ประกาศรับสมัครสอบเพื่อวุฒับิตรฯ และหนังสืออนุมัติบัตรฯ แพทย์ประจำบ้าน สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา และอนุสาขาต่างๆ
ประกาศ การรับสมัครขอรับทุนวิจัย (กองทุนพลตำรวจเอกนายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์)
เชิญชวนเข้าร่วม ประกวดผลงานวิจัยของสมาชิกสามัญราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2567 เพื่อเชิดชูเกียรติสมาชิกฯ
ประกาศผลสอบความรู้รากฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และความรู้อื่นที่เกี่ยวข้อง (Basic Science) สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา พ.ศ. 2566
เชิญชวนทำประชาพิจารณ์เพื่อการปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรม สาขาผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
หนังสือแนวทางเวชปฏิบัติ ภาวะมีบุตรยาก
การดำเนินการแพทย์ประจำบ้านที่ส่งวิจัยผลการประเมินไม่ผ่าน และไม่ส่งงานวิจัยตามเวลาที่กำหนดของแพทย์ผู้เข้าสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการประกวดผลงานวิจัย