สมาชิก

Login เข้าสู่ระบบ
กรุณากรอกอีเมล์ หรือ เลขใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
กรุณากรอกรหัสผ่าน

สมัครสมาชิกใหม่

เพื่อสิทธิ์ในการเข้าใช้งานที่มากกว่า

ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 ประจำปี ร่วมกับการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี ๒๕๖๖
Fertility preservation
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดทำหลักสูตรใหม่ของการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
ประชาสัมพันธ์การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์แบบสอบถามการนำคำแนะนำเวชปฏิบัติการดูแลรักษาโรคกระดูกพรุน มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 ไปใช้ในเวชปฏิบัติ
ระเบียบฯ ว่าด้วยการไปฝึกอบรมวิชาเลือก (elective) ของแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านอนุสาขา ในสถาบันกิจกรรมวิชาเลือกทั้งในประเทศและต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๖
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกดีอย่างไร
ขยายระยะเวลาการส่งประกวดผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ในปี พ.ศ. 2565
Stitching the gap between environmental effects and women's health
AOFOG Collaboration with the International Society for Ultrasound in O&G (ISUOG) World Congress 2023
FIGO/Chien-Tien Hsu Fellowship: applications open
ประกาศการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน (แผน ก) ประจำปีการฝึกอบรม 2566 รอบที่ 2
การรับรอง วุฒิบัตรฯ สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ให้เทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอก
ขอรับประกาศนียบัตรการประชุมวิชาการครั้งที่ ๓๗ และการประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ OB-GYN 2022 : Now and Beyond
ข้อแนะนำสำหรับการผ่าตัดตกแต่งอวัยวะเพศ (Female Genital Cosmetic Surgery) สำหรับสูตินรีแพทย์