ภาษาไทย | English


Residency news

hotline
 

ระบบสมาชิก

  ชื่อ
 
  นามสกุล
 
  รหัสผ่าน
 
    Login Problem? หากมีข้อขัดข้องในการ login กรุณาติดต่อ สำนักงานราชวิทยาลัยสูติฯ โทรศัพท์ 02-7165721-22 หรือ 02-7165724
สมาชิกเช็คอีเมล
กรุณากรอกอีเมลของท่าน
สมัครจดหมายข่าว
ยกเลิก
ลำดับ ปกหนังสือ ชื่อหนังสือ จำนวน(เล่ม) ราคา/หน่วย ราคารวม
           
1

หนังสือเพศศาสตร์ในสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา HUMAN SEXUAUTY IN OBSTETRICS AND GYANECOLOGY

เล่ม บาท บาท
           
2

หลักสูตร การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
หลักสูตรฯ อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

เล่ม บาท บาท
           
3

หลักสูตร การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา

เล่ม บาท บาท
           
4

หลักสูตร หนังสือสูติศาสตร์ฉุกเฉิน

เล่ม บาท บาท
           
5

หนังสือ มะเร็งนรีเวชวิทยา Gynecologic Oncology

เล่ม บาท บาท
           
6

Normal and abnormal findings in fetal scan

เล่ม บาท บาท
           
7

ความก้าวหน้าทางเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

เล่ม บาท บาท
           
8

แนวทางเวชปฏิบัติของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์

เล่ม บาท บาท
           
9

การดูแลปัญหาที่พบบ่อยทางสูติศาสตร์

เล่ม บาท บาท
           
10

หนังสือเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

เล่ม บาท บาท
           
11

แนวทางเวชปฏิบัติ ฉบับนิพนธ์และเรียบเรียง ครั้งที่ 2

เล่ม บาท บาท

ราคารวมทั้งสิ้น( + ค่าจัดส่ง 50 บาท / 1 เล่ม)

บาท

ชำระโดยการโอนเงิน

ชื่อบัญชี ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 041-1-28543-2
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่

พร้อมส่งส่งสำเนาสลิปการโอนเงินมาที่
โทรสารหมายเลข 0-2716-5720 โทรศัพท์ 0-2716-5722

หรือที่สำนักเลขาธิการราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310