สมาชิก

Login เข้าสู่ระบบ
กรุณากรอกอีเมล์ หรือ เลขใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
กรุณากรอกรหัสผ่าน

สมัครสมาชิกใหม่

เพื่อสิทธิ์ในการเข้าใช้งานที่มากกว่า

ทำเนียบคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ชุดที่ 10 วาระปี พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2558

ทำเนียบคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ชุดที่ 10 วาระปี พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2558
ชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง
ศาสตราจารย์คลินิกแพทย์หญิงวิบูลพรรณ ฐิตะดิลก ประธาน
ศาสตราจารย์นายแพทย์ภิเศก ลุมพิกานนท์ ผู้รั้งประธาน
รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์ อังสุวัฒนา รองประธาน
ศาสตราจารย์นายแพทย์ประทักษ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ เลขาธิการ
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ รองเลขาธิการ
ศาสตราจารย์แพทย์หญิงสฤกพรรณ วิไลลักษณ์ เหรัญญิก
รองศาสตราจารย์นายแพทย์วิทยา ฐิถาพันธ์ กรรมการกลาง
ศาสตราจารย์นายแพทย์จตุพล ศรีสมบูรณ์ กรรมการกลาง
รองศาสตราจารย์นายแพทย์กำธร พฤกษานานนท์ กรรมการกลาง
ศาสตราจารย์แพทย์หญิงอุ่นใจ กออนันตกุล กรรมการกลาง
ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติ จิตต์เจริญ กรรมการกลาง
ศาสตราจารย์นายแพทย์แสงชัย พฤทธิพันธุ์ กรรมการกลาง
ศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์ ฐานีพาณิชสกุล กรรมการกลาง
รองศาสตราจารย์นายแพทย์มงคล เบญจาภิบาล กรรมการกลาง
ศาสตราจารย์นายแพทย์นเรศวร สุขเจริญ กรรมการกลาง
พันเอกแพทย์หญิงจุฑาวดี วุฒิวงศ์ กรรมการกลาง
แพทย์หญิงสุวรรณา อัศวพิริยานนท์ กรรมการกลาง
รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุวิทย์ บุณยะเวชชีวิน กรรมการกลาง